POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.roker.pl zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych nie są udostępniane innym podmiotom, są wykorzystywane w celach technicznych.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe jest Piekarnia Cukiernia Paweł Kierat i Ojciec z siedzibą w Zabrzu (Administrator). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się skontaktować z Administratorem poprzez adres mailowy akaroker@gmail.com

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administartor przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

a. marketingowych i informacyjnych realizowanych przez Administratora i w zakresie określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj.art. 6 ust. 1 lit. a. RODO
b. skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z przesłaniem zapytania na adres mailowy Administratora znajdujący się na stronie www. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

III. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: a. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail podane w wiadomości mailowej;
b. Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie firma, numer telefonu oraz dane zawarte w treści zapytania podane w wiadomości mailowej;
c. Dane gromadzone przez stronę www Administratora, związane z plikami cookies stosowanymi przez Administratora (szczegółowa informacja dotycząca plików cookies znajduje się tutaj).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza EOG.

VI. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

a. do czasu cofnięcia zgody prze Użytkownika na przetwarzanie danych;
b. przez czas niezbędny do odpowiedzi na zadane zapytanie oraz przez okres 6 m-cy  po udzieleniu odpowiedzi; chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów.

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
 • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pytania i sugestie dotyczące strony internetowej prosimy kierować na adres: akaroker@gmail.com